8.1 Destillatie bij normale druk

In dit hoofdstuk komen 4 destillatie technieken aan de orde:

  1. enkelvoudige destillatie
  2. fractionele destillatie
  3. vacuümdestillatie
  4. stoomdestillatie

Hoewel de laatste 2 technieken buiten de tentamen stof vallen worden ze toch kort behandeld en is het raadzaam ze een keer goed door te lezen om zo beter een overzicht te krijgen van alle mogelijke destillatie technieken.

 

8.1.1 Inleiding

Destillatie is het proces waarbij vloeistofmengsels worden gescheiden op basis van verschil in vluchtigheid. Bij het destillatieproces wordt het vloeistofmengsel verwarmd, waardoor een deel van de vloeistof verdampt. Deze damp heeft meestal een andere samenstelling dan de eronder kokende vloeistof Door deze damp te laten condenseren in een àndere kolf kan een vloeistoffractie worden verkregen die rijker is aan de vluchtigste (makkelijkst verdampende) component. Gebaseerd op dit principe kunnen vloeistoffen met verschillende vluchtigheid worden gescheiden of kan een vluchtige component worden teruggewonnen op niet vluchtige componenten. Dit principe is geïllustreerd in figuur 8.1.

destillatie principe

Figuur 8.1 Het enkelvoudige destillatieproces [9].

Destillatie is gebaseerd op het feit dat bij een gegeven temperatuur, bepaalde moleculen van een stof in de vloeistof een zodanige kinetische energie (ook wel bewegingsenergie) hebben, dat zij in staat zijn uit het oppervlak van de vloeistof te ontsnappen en overgaan in de gastoestand. Hierdoor hangt er boven een vloeistof van een bepaalde temperatuur altijd een bepaalde dampdruk. Deze neiging om te verdampen wordt groter naarmate de kinetische energie van de moleculen toeneemt door het toepassen van hogere temperaturen. Wanneer een vloeistofmengsel wordt verwarmd tot een temperatuur waarbij de dampdruk gelijk is aan de omgevingsdruk, zegt men dat het mengsel kookt. De temperatuur waarbij dit optreedt, noemt men het kookpunt.

De term afdampen wordt in plaats van destillatie gebruikt, als het niet om de afgedampte vloeistoffractie (het destillaat) gaat, maar om de in de kolf achterblijvende stoffen (het residu). Bij afdampen worden de dampen soms niet eens opgevangen. Ze verdwijnen dan zonder dat ze gecondenseerd zijn in de afzuiging van de zuurkast of gaan mee met het water van de waterstraalpomp. De term reflux wordt gebruikt voor processen waarbij de verdampte vloeistoffractie na condensatie weer wordt teruggeleid in de oorspronkelijke kolf.

Hoewel bij bovengenoemde processen dus ook hetzelfde proces van verdampen en condenseren voorkomt, gebruikt men hiervoor dus niet de term destillatie omdat het bij bovengenoemde processen niet om het scheiden van het vloeistofmengsel in vluchtige en minder vluchtige stoffen gaat.

vorige pagina volgende pagina

   
     
home
Deze website is gemaakt door Oxbo

Scheidingsmethoden in de organische chemie